ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.Täiendõppekorralduse aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus, kooli pidaja Fin Max Group OÜ poolt kinnitatud õppekavad ja koolitusleping(edaspidi Leping).

1.1.Õppekava on õpingute alusdokument, mis avalikustatakse Koolituskeskusekodulehel.

1.2.Õppijaja Koolituskeskuse Fin Max Group OÜ suhteid reguleerib sellekohane koolitusleping. Lepinguga on võimalik tutvuda kontoris aadressil Al.Puškini 20, Narva.

2.Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis. Õpingute alustamise tingimuseks on koolitusfirmasisese intervjuu ja/või suulise/ kirjaliku testi läbimine. Õppekava täismahus läbimise puhul väljastab Koolituskeskus Fin Max Group OÜvastava tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.

3.Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

4.Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

5.Õppemaks tasutakse vastavalt Fin Max Group OÜ poolt esitatud arvele 14 tööpäeva jooksul pärast arve esitamist. Arve määratud tähtajaks maksmata jätmise korral kehtib viivis 0,5% päevas.

5.1.Õppija/Maksja tehtud ettemaks kehtib vaid ühe akadeemilise õppeaasta jooksul ning järgmisesse õppeaastasse üle ei kandu. Õppemaks ei tagastata mingil juhul.

6.Õppijal on õigus Leping igal ajal ülesöelda, teatades sellest Fin Max Group OÜ-le kirjalikult vähemalt nädal ette. Lepingu ühepoolsel ülesütlemisel likvideerib Õppija võlgnevused Koolipidaja Fin Max Group OÜ eest ja maksab õppetasu kuni lepingu lõppemiseni.

6.1.Fin Max Group OÜ-l on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja/Õppija ei ole maksnud vähemalt kahe järjestikuse kuu õppetasu või võlgnevus kokku ületab kahe kuu õppetasu.

6.2.Fin Max Group OÜ-l on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja või Õppija kahjustavad koolitajavara või mainet.