Privaatsuspoliitika Fin Max Group OÜ

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsPrivaatsuspoliitika Fin Max Group OÜ

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Fin Max Group OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel, samuti ka paberikandjal.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi; Isikukkood (tunnistuse väljaandmisel)

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.finmaxgroup.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe finmaxgroup.ee kaudu.

 

 

 

Для желающих приобрести профессию швеи предлагаем:

 

Курс Пошив одежды. 


Объем курса:  180 ак.часов контактного обучения (теоретическая и практическая работа) 

 

Преподаватель: Светлана Трофимова

Квалификация преподавателя:  технолог швейного производства.

Опыт работы в швейном производстве с 1977 года.

Опыт преподавания более 10 лет

Стоимость обучения: 2470 € * (в оплате содержится цена контактного обучения и учебных материалов)

*стоимость приводится с НСО

С программой обучения можно ознакомиться нажав ЗДЕСЬ .

121509308 204529987752118 4443105214173583586 o

 

 

 

КУРСЫ ВЛАДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ.

 Курс "Пользование компьютером и организация файлов / Arvuti kasutamine ja failihaldus"

Программа предназначена для улучшения компьютерных навыков

Объем курса: 20 академических часов (20 часов аудиторной работы)

Стоимость обучения: 260.00€ * (в оплате содержится цена контактного обучения и учебных материалов)

*стоимость приводится с НСО

С программой обучения можно ознакомиться ЗДЕСЬ

 

 

КУРС "Работа c таблицами для начинающих".

Программа предназначена для улучшения компьютерных навыков

Объем курса: 50 академических часов (50 часов аудиторной работы)

Стоимость обучения: 650.00€  (в оплате содержится цена контактного обучения и учебных материалов)

*стоимость приводится с НСО

С программой обучения можно ознакомиться ЗДЕСЬ

 

КУРС "Работа в текстовом редакторе".

Программа предназначена для улучшения компьютерных навыков

Объем курса: 50 академических часов (50 часов аудиторной работы)

Стоимость обучения: 650.00€  (в оплате содержится цена контактного обучения и учебных материалов)

*стоимость приводится с НСО

С программой обучения можно ознакомиться ЗДЕСЬ

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
1.Основой для организации дополнительного обучения являются: «Закон об образовании взрослых», утвержденные Учебным центром Fin Max Group OÜ программы обученияи Договор об обучении (далее Договор).
1.1.Основанием для обучения является учебная программа, опубликованная на сайтеУчебного центра.
1.2.Отношения между учебным центром FinMaxGroupOÜи Учащимся регулируются Договором. С Договором можно ознакомиться в офисе по адресу Al.Puškini 20,Narva.
 
2.Учебная работа ведется в форме обучающих курсов. Условием для начала обучения является собеседование и/или устное / письменное тестирование. После прохождения программы в полном объеме Fin Max Group OÜ выдает учащемуся соответствующий сертификат. В других случаях выдается справка с указанием прослушанных часов курса.
3.Курсыобычно проводится в форме группового обучения. В случае индивидуального обучения применяется учебная программа, основанная на потребностях конкретного учащегося.
4.Обучение ведется согласно календарю курсов. Объем курса рассчитывается в академических часах. Один академический час составляет 45 минут.
5.Плата за обучение вносится в течение 14 дней после предоставления Fin Max Group OÜ счета. В случае неуплаты счета в указанный срок взимается пени в размере 0,5%в день.
5.1.Внесенная Учащимся / Плательщиком плата за обучение действительна в течение одного учебного года. Плата за обучение не переносится на следующий учебный год. Плата за обучение не возвращается.
6.У Учащегося есть право в любой момент отказаться от договора, предупредив об этом Fin Max Group OÜ в письменной форме за одну неделю. В случае одностороннего отказа от Договора Учащийся ликвидирует задолженность перед Fin Max Group OÜ и оплачивает обучениедо его окончания.
6.1.У Fin Max Group OÜ есть право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без предупреждения в случае, если Учащийся / Плательщик не оплачивали обучение в течение двух месяцев подряд, либо общий долг за обучение превышает сумму оплатыза два месяца.
6.2.У Fin Max Group OÜ есть право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без предупреждения в случае, если Учащийся / Плательщик вредят имуществу или репутации учебного центра. 
 
 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
 
1.Условия и порядок обеспечения качества учебных программ
1.1.Основой для составления учебных программ являются: «Закон об образовании взрослых», руководство по составлению учебных программ и Стандарта обучения взрослых.
 
 
1.2.Учебные программы FinMaxGroupOÜсодержат как минимум следующие данные:
1)название учебной программы;
2)группа учебных программ;
3)результаты обучения;
4)условия начала обучения;
5)объем обучающего курса, в т.ч. количество аудиторной, практической и самостоятельной работы;
6)содержание обучения;
7)описание учебной среды;
8)список учебных материалов, в т.ч. список веб-ресурсов;
9)условия окончания обучения и выдаваемые документы;
10)описание квалификации, образования и опыта работы преподавателя.
1.3.При составлении учебных программ исходят из опыта целевой группы, ее потребностей и имеющихся навыков. Каждый курс обучения должен помочьцелевой группе получить наилучшие и измеримые результаты (сдать уровневый экзамен, повысить уровень навыков и т.д.).
1.4.У каждого курса обучения есть ссылка на действующую учебную программу.
 
2.Условия и порядок обеспечения качества преподавателей
2.1.У всех преподавателей FinMaxGroupOÜесть профильное профессиональное образование и/или опыт обучения взрослых.
2.2.Результат работы преподавателей оценивается в ходе последующей устной и письменной обратной связи. При необходимости представляются предложения преподавателям. Обратная связь от учащихся является основанием для продления или прерывания договора с преподавателем.
 
3.Условия и порядок обеспечения качества учебной среды
3.1.Все курсы обучения выставляются на веб-странице как минимум за неделю до начала курса. На курс можно зарегистрироваться по э-почте и телефону, опубликованным на веб-страницеУчебного центра, либо лично в офисе Fin Max Group OÜ.
3.2.Со всеми зарегистрированными координатор FinMaxGroupOÜсвязывается индивидуально. Чтобы поддержать индивидуальный подход в обучении, группы обучения комплектуются из соображения минимальности.
3.2.1.Зарегистрировавшиесяна определенный курспроходятвнутреннее собеседование / тестирование в заранее оговоренное время.
3.3.Все зарегистрированные на курс получают письменное сообщение с точной информациейорганизационной стороны курса: программой, временем проведения, описанием учебных материалов.
3.4.Для проведения обучения создается поддерживающая учебная среда.
3.5.У FinMaxGroupOÜесть свои учебные классы в Нарвев зависимости от количества учащихся по адресу Puškini tn, 20и Tuleviku 7. Классы хорошо освещены, в них достаточно места для каждого ученика. Классы оснащены современной техникой. В каждом учебном классе есть аудиотехника для выполнения заданий на слушание. Оборудование и технические средства соответствуют требованиям по техникебезопасности, пожарной безопасности и санитарным нормам. У учащихся есть возможность пользоваться туалетом и мыть руки.
3.5.1.По предварительной договоренности обучение возможно организовать в помещениях заказчика в случае, если помещения соответствуют требованиямFinMaxGroupOÜ.
3.6.Для каждого курса обучения подготавливаются учебные материалы на бумажных носителях.
 
4.Порядок сбора обратной связи
4.1.После каждого курса обучения Fin Max Group OÜ берет с учащихся обратную связь. Обратную связь можно дать письменно, дигитально либо в форме интервью с руководством образовательного центра.
4.2.Учебный центр Fin Max Group OÜ собирает об учащихся следующую информацию: имя, адрес, адрес электронной почты,телефон и личный код. Личный код необходим для оформления сертификата или справки. Согласие на обработку своих личных данных Учащийся подтверждают своей подписью. Личные данные обрабатываются в соответствии с §6 Закона о защите личных данных.

 

Privaatsustingimused

 

Andmekaitse põhimõtted

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Fin Max Group OÜ (registrikood 14023714, edaspidi asutus).

Me pakume oma klientidele erinevaid koolitusi ning raamatupidamise- ja renditeenuseid, mille osutamise käigus me puutume kokku ka klientide isikuandmetega.

 

Kõikide teenuste osutamiseks küsime oma

klientidelt järgmiseid andmeid:

 

 • eesnimi
 • perekonnanimi, 
 • isikukood,
 • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress)
 • haridustase
 • töötuna arveleoleku staatus.

 

Need andmeid me kogume ja kasutame selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, ja selleks, et täita meie vahel sõlmitud lepingut. Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime ja aadressi raamatupidamise algdokumentide koostamiseks. Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peame väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millel tuleb kajastada muuhulgas koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood. Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamisel (õigustatud huvi).

 

 • Kõikide teenustega seonduvalt töötlemeoma klientide kohta ka järgmiseid andmeid:
  sõlmitud lepingud/esitatud tellimused;
 • maksekohustuste täitmise andmed (esitatud arved, maksegraafiku andmed, laekumised, võlgnevused jms);
 • kirjavahetus seoses lepinguga (teated, pretensioonid, avaldused, võlateatised, lepingu lõpetamise teated jms).

 

Koolitusteenuse pakkumise käigus töötleme järgmiseid

klientide isikuandmeid:

 

 • koolituse nimetus, millele olete end meie kodulehe veebivormi kaudu või telefoni teel registreerinud;
  •makstud koolitustasud – kasutame neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva informatsioonikohustuse täitmiseks (igal aastal esitame maksu- ja tolliametile andmed füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude kohta, mille suhtes rakendub tulumaksusoodustus.
  •koolitusel osalemise ja puudumise andmed – õppekava täitmise mahust sõltub, kas meil on õigus väljastada teile koolituse läbimist tõendav dokument või mitte (alus: täiskasvanute koolitamise seadus).

 

Kellega me isikuandmeid jagame?


Koolitustel osalejate kohta peame me edastama andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole teie ise, vaid keegi teine (nt tööandja, Töötukassa vms). Nimelt on lõpptellijal õigustatud huvi ning enamasti ka juriidiline kohustus saada andmeid selle kohta, mille eest ta tasu on maksnud. 

Samuti edastame koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, teatud juhtudel ka isikukood) koolitust läbiviivale lektorile, kuna lektori ülesanne on kontrollida, kas koolitusel osalevad ikka registreeritud isikud ning kes registreeritud isikutest on kohal ja kes puudub.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastavate nõuete menetlemisega.

Oma klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, juhul kui meilt seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse (nt Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tarbijakaitseameti, Andmekaitse Inspektsiooni vms päringud kontrollide käigus) või kui esineb olukord, mil oleme seadusest tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama (nt informatsioonikohustuse täitmine maksu- ja tolliametile, teavitamiskohustuse täitmine rahapesu andmebüroole jne).

Isikuandmete edastamisel järgime alati minimaalsuse põhimõtet. See tähendab, et edastame andmeid vastuvõtjale vaid mahus, milleks see on andmete kogumise ja edastamise eesmärki silmas pidades õigustatud ja vajalik. Nt koolituse lõpptellijale edastame registreerimislehed või individuaalsed osavõtulehed, millelt nähtub koolitusel osaleja nimi, isikukood, koolitusel osalemise aeg ja koht ning osaleja allkiri. Samuti on lõpptellijal õigus saada ärakiri koolituse läbimist tõendavast tunnistusest või tõendist.

Isikuandmete hoidmine ja säilitamine


Kasutame oma asjaajamise korraldamiseks ja dokumentide hoidmiseks infohaldussüsteemi, millele on isikliku parooliga juurdepääs üksnes meie töötajatel.

Töötajate töölepingutes, aga ka lektoritega sõlmitavates käsunduslepingutes on ettenähtud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus ning vastutus selle olulise kohustuse rikkumise eest. Meie töötajatel on kohustus kasutada tööalase info vahetamiseks mõeldud nimelist e-posti aadressi, mistõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info turvaliselt läbi meie poolt kasutatava usaldusväärse teenusepakkuja meiliserveri.

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

Arvestades, et peaaegu kõik meie poolt kogutavad isikuandmed on seotud sellega, kellele ja kuidas me oleme teenust osutanud, siis võivad need andmed omada tähendust ka võimalikes õigusvaidlustes. Seega oma õigustatud huvide kaitsmiseks lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud – see on 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

 

Õigused seoses isikuandmete töötlemisega.


Isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest (eelkõige Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679, jõustumise aeg 25.05.2018) tuleneb andmesubjektidele mitmeid õigusi, millest anname teile alljärgnevalt kokkuvõtliku ülevaate.

Inimesel on õigus:
•saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada tasuta koopia töödeldavatest;
•esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
•nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud,
•nõuda isikuandmete kustutamist (nt juhul, kui meil puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus või see alus on ära langenud, nt juhul, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek, mille te olete tagasi võtnud),
•nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks, mil menetleme teie taotlust või vaidlustust seoses isikuandmete töötlemisega),
•võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek, sh on teil õigus keelata oma andmete töötlemine otseturustuseks,
•saada isikuandmeid struktureeritult ja elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis ning edastada need andmed teisele teenusepakkujale, välja arvatud juhul, kui tegemist on andmetega, millele ülekandmisõigus ei kohaldu (vt soovi korral ka Andmekaitse Inspektsiooni selgitusi andmete ülekandmisõiguse kohta: http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus),
•pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.