1.Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord1.1.Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist
 
1.2.Koolituskeskuse Fin Max Group OÜ õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused ja kord;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, s.h. internetti ressursside loend;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi-või töökogemuse kirjeldus.
 
1.3.Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide tasemest, vajadustest ja olevatest oskustest. Iga koolituskursus peab aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi (sooritada tasemeeksamit, saavutada kõrgemat oskuse taset jne.).
 
1.4.Iga koolituskursuse juures on viide kehtivale õppekavale.
 
2.Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 
2.1.Koolituskeskuse Fin Max Group OÜ kõikidel õpetajatel on vastav erialane haridus ja/või täiskasvanutele õpetamise erialane kogemus 
 
2.2.Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid. Õppijate tagasiside on aluseks töövõtulepingu pikendamiseks või katkestamiseks.
 
3.Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 
3.1.Kõik õppekursused on kodulehel vähemalt nädala enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda Koolituskeskuse kodulehel avaldatud e-posti jatelefoni teel või isiklikult Koolituskeskuse kontorisse kohale tulles.
 
3.2.Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust Fin Max Group OÜ koordinaatori poolt. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale.
 
3.2.1.Teatavale kursusele registreerujad saavad testida oma teadmisi / läbida firmasisese intervjuud eelnevalt kokkulepitud ajal.
 
3.3.Kõik koolitusele registreerunud saavad kirjaliku teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta –ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta.
 
3.4.Koolituste läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
 
3.5.FinMaxGroupOÜ-lon oma õppeklassid Narvas aadressil Puškini tn, 20ja Tulevikutn,7. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase tehnikaga. Igas õppeklassis on tehnika kuulamisülesannete läbiviimiseks
Sisse seade ja tehnikavahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele. Koolitajajate jaoks on tagatud võimalus kasutada WC ja kätepesuvõimalust
 
3.5.1.Eelneval kokkuleppel koolituse on võimalik korraldada ka koolituse tellija ruumides juhul, kui ruumid vastavad Fin Max Group OÜ nõudmistele.
 
3.6.Igaks koolituskursuseks on ette valmistatud paberkandjal õppematerjalid.
 
4.Tagasiside kogumise kord
 
4.1.FinMaxGroupOÜ küsib peale igat õppekursust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti intervjuuna õppekeskusejuhtkonnaga.
 
4.2.Koolituskeskus Fin Max Group OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, aadress, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi vormistamise jaoks. Koolitaja kinnitab enda isikuandmete töötamise nõusolekut oma allkirjaga. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6