Privaatsuspoliitika Fin Max Group OÜ

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsPrivaatsuspoliitika Fin Max Group OÜ

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Fin Max Group OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel, samuti ka paberikandjal.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi; Isikukkood (tunnistuse väljaandmisel)

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.finmaxgroup.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe finmaxgroup.ee kaudu.

 

 

 

Для желающих приобрести профессию швеи предлагаем:

 

Kursus "Rõiva tootmine". 


Kususe maht: 180 a.t.  (teoreetiline ja praktiline osad) 

 

Koolitaja: Svetlana Trofimova 

Koolitaja kvalifikatsioon:  õmblustööstuse tehnoloog 

Rõivatootmises töökogemus alates 1977 aastast. 

Koolitaja kogemus enam kui 10 aastat. 

Koolituse maksumus: 2470€ * (sisaldab KM)


Õppekava on  ЗДЕСЬ .

121509308 204529987752118 4443105214173583586 o

 

 

 

Kursus "Arvuti kasutamine ja failihaldus"

 

Kursus on mõeldud täisealistele, kellel on vähene kogemus arvutiga töötamisel.

Koolituse maht ja õppe ülesehitus: 20 auditoorset tundi (loeng ja praktilised ülesanded)

Koolituse maksumus: 260.00€  (hind sisaldab KM)

Õppekava on siin ЗДЕСЬ

 

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.Täiendõppekorralduse aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus, kooli pidaja Fin Max Group OÜ poolt kinnitatud õppekavad ja koolitusleping(edaspidi Leping).

1.1.Õppekava on õpingute alusdokument, mis avalikustatakse Koolituskeskusekodulehel.

1.2.Õppijaja Koolituskeskuse Fin Max Group OÜ suhteid reguleerib sellekohane koolitusleping. Lepinguga on võimalik tutvuda kontoris aadressil Al.Puškini 20, Narva.

2.Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis. Õpingute alustamise tingimuseks on koolitusfirmasisese intervjuu ja/või suulise/ kirjaliku testi läbimine. Õppekava täismahus läbimise puhul väljastab Koolituskeskus Fin Max Group OÜvastava tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.

3.Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

4.Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

5.Õppemaks tasutakse vastavalt Fin Max Group OÜ poolt esitatud arvele 14 tööpäeva jooksul pärast arve esitamist. Arve määratud tähtajaks maksmata jätmise korral kehtib viivis 0,5% päevas.

5.1.Õppija/Maksja tehtud ettemaks kehtib vaid ühe akadeemilise õppeaasta jooksul ning järgmisesse õppeaastasse üle ei kandu. Õppemaks ei tagastata mingil juhul.

6.Õppijal on õigus Leping igal ajal ülesöelda, teatades sellest Fin Max Group OÜ-le kirjalikult vähemalt nädal ette. Lepingu ühepoolsel ülesütlemisel likvideerib Õppija võlgnevused Koolipidaja Fin Max Group OÜ eest ja maksab õppetasu kuni lepingu lõppemiseni.

6.1.Fin Max Group OÜ-l on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja/Õppija ei ole maksnud vähemalt kahe järjestikuse kuu õppetasu või võlgnevus kokku ületab kahe kuu õppetasu.

6.2.Fin Max Group OÜ-l on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja või Õppija kahjustavad koolitajavara või mainet.

 

1.Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord1.1.Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist
 
1.2.Koolituskeskuse Fin Max Group OÜ õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused ja kord;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, s.h. internetti ressursside loend;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi-või töökogemuse kirjeldus.
 
1.3.Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide tasemest, vajadustest ja olevatest oskustest. Iga koolituskursus peab aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi (sooritada tasemeeksamit, saavutada kõrgemat oskuse taset jne.).
 
1.4.Iga koolituskursuse juures on viide kehtivale õppekavale.
 
2.Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 
2.1.Koolituskeskuse Fin Max Group OÜ kõikidel õpetajatel on vastav erialane haridus ja/või täiskasvanutele õpetamise erialane kogemus 
 
2.2.Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid. Õppijate tagasiside on aluseks töövõtulepingu pikendamiseks või katkestamiseks.
 
3.Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 
3.1.Kõik õppekursused on kodulehel vähemalt nädala enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda Koolituskeskuse kodulehel avaldatud e-posti jatelefoni teel või isiklikult Koolituskeskuse kontorisse kohale tulles.
 
3.2.Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust Fin Max Group OÜ koordinaatori poolt. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale.
 
3.2.1.Teatavale kursusele registreerujad saavad testida oma teadmisi / läbida firmasisese intervjuud eelnevalt kokkulepitud ajal.
 
3.3.Kõik koolitusele registreerunud saavad kirjaliku teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta –ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta.
 
3.4.Koolituste läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
 
3.5.FinMaxGroupOÜ-lon oma õppeklassid Narvas aadressil Puškini tn, 20ja Tulevikutn,7. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase tehnikaga. Igas õppeklassis on tehnika kuulamisülesannete läbiviimiseks
Sisse seade ja tehnikavahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele. Koolitajajate jaoks on tagatud võimalus kasutada WC ja kätepesuvõimalust
 
3.5.1.Eelneval kokkuleppel koolituse on võimalik korraldada ka koolituse tellija ruumides juhul, kui ruumid vastavad Fin Max Group OÜ nõudmistele.
 
3.6.Igaks koolituskursuseks on ette valmistatud paberkandjal õppematerjalid.
 
4.Tagasiside kogumise kord
 
4.1.FinMaxGroupOÜ küsib peale igat õppekursust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti intervjuuna õppekeskusejuhtkonnaga.
 
4.2.Koolituskeskus Fin Max Group OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, aadress, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi vormistamise jaoks. Koolitaja kinnitab enda isikuandmete töötamise nõusolekut oma allkirjaga. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6
 
 
 

 

Privaatsustingimused

 

Andmekaitse põhimõtted

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Fin Max Group OÜ (registrikood 14023714, edaspidi asutus).

Me pakume oma klientidele erinevaid koolitusi ning raamatupidamise- ja renditeenuseid, mille osutamise käigus me puutume kokku ka klientide isikuandmetega.

 

Kõikide teenuste osutamiseks küsime oma

klientidelt järgmiseid andmeid:

 

 • eesnimi
 • perekonnanimi, 
 • isikukood,
 • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress)
 • haridustase
 • töötuna arveleoleku staatus.

 

Need andmeid me kogume ja kasutame selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, ja selleks, et täita meie vahel sõlmitud lepingut. Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime ja aadressi raamatupidamise algdokumentide koostamiseks. Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peame väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millel tuleb kajastada muuhulgas koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood. Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamisel (õigustatud huvi).

 

 • Kõikide teenustega seonduvalt töötlemeoma klientide kohta ka järgmiseid andmeid:
  sõlmitud lepingud/esitatud tellimused;
 • maksekohustuste täitmise andmed (esitatud arved, maksegraafiku andmed, laekumised, võlgnevused jms);
 • kirjavahetus seoses lepinguga (teated, pretensioonid, avaldused, võlateatised, lepingu lõpetamise teated jms).

 

Koolitusteenuse pakkumise käigus töötleme järgmiseid

klientide isikuandmeid:

 

 • koolituse nimetus, millele olete end meie kodulehe veebivormi kaudu või telefoni teel registreerinud;
  •makstud koolitustasud – kasutame neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva informatsioonikohustuse täitmiseks (igal aastal esitame maksu- ja tolliametile andmed füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude kohta, mille suhtes rakendub tulumaksusoodustus.
  •koolitusel osalemise ja puudumise andmed – õppekava täitmise mahust sõltub, kas meil on õigus väljastada teile koolituse läbimist tõendav dokument või mitte (alus: täiskasvanute koolitamise seadus).

 

Kellega me isikuandmeid jagame?


Koolitustel osalejate kohta peame me edastama andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole teie ise, vaid keegi teine (nt tööandja, Töötukassa vms). Nimelt on lõpptellijal õigustatud huvi ning enamasti ka juriidiline kohustus saada andmeid selle kohta, mille eest ta tasu on maksnud. 

Samuti edastame koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, teatud juhtudel ka isikukood) koolitust läbiviivale lektorile, kuna lektori ülesanne on kontrollida, kas koolitusel osalevad ikka registreeritud isikud ning kes registreeritud isikutest on kohal ja kes puudub.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastavate nõuete menetlemisega.

Oma klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, juhul kui meilt seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse (nt Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tarbijakaitseameti, Andmekaitse Inspektsiooni vms päringud kontrollide käigus) või kui esineb olukord, mil oleme seadusest tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama (nt informatsioonikohustuse täitmine maksu- ja tolliametile, teavitamiskohustuse täitmine rahapesu andmebüroole jne).

Isikuandmete edastamisel järgime alati minimaalsuse põhimõtet. See tähendab, et edastame andmeid vastuvõtjale vaid mahus, milleks see on andmete kogumise ja edastamise eesmärki silmas pidades õigustatud ja vajalik. Nt koolituse lõpptellijale edastame registreerimislehed või individuaalsed osavõtulehed, millelt nähtub koolitusel osaleja nimi, isikukood, koolitusel osalemise aeg ja koht ning osaleja allkiri. Samuti on lõpptellijal õigus saada ärakiri koolituse läbimist tõendavast tunnistusest või tõendist.

Isikuandmete hoidmine ja säilitamine


Kasutame oma asjaajamise korraldamiseks ja dokumentide hoidmiseks infohaldussüsteemi, millele on isikliku parooliga juurdepääs üksnes meie töötajatel.

Töötajate töölepingutes, aga ka lektoritega sõlmitavates käsunduslepingutes on ettenähtud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus ning vastutus selle olulise kohustuse rikkumise eest. Meie töötajatel on kohustus kasutada tööalase info vahetamiseks mõeldud nimelist e-posti aadressi, mistõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info turvaliselt läbi meie poolt kasutatava usaldusväärse teenusepakkuja meiliserveri.

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

Arvestades, et peaaegu kõik meie poolt kogutavad isikuandmed on seotud sellega, kellele ja kuidas me oleme teenust osutanud, siis võivad need andmed omada tähendust ka võimalikes õigusvaidlustes. Seega oma õigustatud huvide kaitsmiseks lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud – see on 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

 

Õigused seoses isikuandmete töötlemisega.


Isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest (eelkõige Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679, jõustumise aeg 25.05.2018) tuleneb andmesubjektidele mitmeid õigusi, millest anname teile alljärgnevalt kokkuvõtliku ülevaate.

Inimesel on õigus:
•saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada tasuta koopia töödeldavatest;
•esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
•nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud,
•nõuda isikuandmete kustutamist (nt juhul, kui meil puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus või see alus on ära langenud, nt juhul, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek, mille te olete tagasi võtnud),
•nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks, mil menetleme teie taotlust või vaidlustust seoses isikuandmete töötlemisega),
•võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek, sh on teil õigus keelata oma andmete töötlemine otseturustuseks,
•saada isikuandmeid struktureeritult ja elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis ning edastada need andmed teisele teenusepakkujale, välja arvatud juhul, kui tegemist on andmetega, millele ülekandmisõigus ei kohaldu (vt soovi korral ka Andmekaitse Inspektsiooni selgitusi andmete ülekandmisõiguse kohta: http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus),
•pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.